KÄYTTÖEHDOT

1 Käyttöehtojen tarkoitus

Näissä FlexWorkin palvelualustan käyttöehdoissa (”Käyttöehdot”) kuvataan ne FlexWorkin ja palvelun tilaajan (”Tilaaja”) väliset ehdot, joilla kevytyrittäjiltä (”Kevytyrittäjä”) työtä tilaava yritys on oikeutettu käyttämään osoitteesta www.flexwork.fi FlexWorkin tuottamaa palvelualustaa (”Palvelualusta”).

FlexWorkiin ja Tilaajaan viitataan myöhemmin yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

 

2 Osapuolet, soveltamisala ja Käyttöehtojen voimaantulo

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Tilaajan ja FlexWorkin välisessä suhteessa Tilaajan käyttäessä Palvelualustaa Kevytyrittäjien tarjoamien palveluiden tilaamiseksi. Palvelualusta on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan Kevytyrittäjien tarjoamien palveluiden tilaamiseksi näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Ellei Tilaajan ja FlexWorkin välillä ole muuta nimenomaisesti kirjallisesti sovittu, nämä Käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen Tilaajan ja FlexWorkin välillä Palvelualustan käyttöä koskien.

Rekisteröitymällä Palvelualustan käyttäjäksi, Tilaaja hyväksyy nämä Käyttöehdot itseään sitoviksi ja sitoutuu käyttämään Palvelualustaa yksinomaan näiden Käyttöehtojen, FlexWorkin kirjallisten ohjeiden, sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti Käyttöehtojen voimassaoloaikana. Tilaajalla ei ole oikeutta käyttää Palvelualustaa, ellei Tilaaja hyväksy näitä Käyttöehtoja. Palvelualustaan liittyvä markkinointimateriaali ei ole osa Käyttöehtoja.

Tilaajana voi toimia oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö. Mikäli Tilaajana toimii oikeushenkilö, on näiden Käyttöehtojen ja siten Palvelualustan käyttöoikeuden voimaantulon edellytyksenä, että kyseinen Palvelualustaa käyttävä henkilö vakuuttaa, että sillä on tarvittavat valtuudet sitouttaa edustamansa oikeushenkilö noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

3 Yleinen kuvaus Palvelualustasta

Tilaaja voi tilata Palvelualustan kautta Kevytyrittäjien palveluita Käyttöehdoissa kuvatun mukaisesti. Palvelualustan sisältämät palvelut on kuvattu tarkemmin FlexWorkin www-sivuilla.

Toimeksiantosopimussuhde Tilaajan ja Kevytyrittäjän välillä syntyy joko siten, että;

i) Tilaaja julkaisee Palvelualustan kautta ilmoituksen koskien tarvitsemaansa palvelua mahdollisine tarkempine yksityiskohtineen ja valitsee ilmoitukseen vastanneista Kevytyrittäjistä haluamansa Kevytyrittäjän suorittamaan palvelun. Tilaaja ja Kevytyrittäjä solmivat toimeksiantosopimuksen, jolla Tilaaja tilaa palvelun Kevytyrittäjältä ja jossa sovitaan Kevytyrittäjän suorittaman palvelun tarkemmista yksityiskohdista; tai

ii) Kevytyrittäjä ilmoittaa tarjoamastaan palvelusta Palvelualustalla tai sen kautta määrittämillään hinnoilla ja muilla ehdoilla. Tilaaja ilmoittaa halukkuudestaan tilata palvelu ja Kevytyrittäjän vahvistaessa Tilaajan tekemän tilauksen, Tilaaja ja Kevytyrittäjä solmivat toimeksiantosopimuksen, jolla Tilaaja tilaa palvelun Kevytyrittäjältä ja jossa sovitaan Kevytyrittäjän suorittaman palvelun tarkemmista yksityiskohdista.

4 Palvelualustan käyttöoikeutta ja käyttämistä koskevat ehdot

Palvelualustaa käyttävän henkilön tulee olla vähintään 18-vuotias.

Kaikki immateriaali- ja omistusoikeudet Palvelualustaan ja sen sisältämään FlexWorkin Tilaajan käyttöön tarjoamiin aineistoihin (esim. mallisopimuksiin, ohjeistuksiin ja muihin vastaaviin materiaaleihin) kuuluvat FlexWorkille, eikä oikeuksia siirretä miltään osin Tilaajalle. Tilaajalle ei myönnetä mitään muita Palvelualustaan liittyviä oikeuksia kuin oikeuden käyttää Palvelualustaa Käyttöehtojen mukaisesti.

Kaikki immateriaali- ja omistusoikeudet Tilaajan Palvelualustalle siirtämään aineistoon kuuluvat Tilaajalle. Tilaaja myöntää FlexWorkille oikeuden käsitellä Tilaajan Palvelualustalle siirtämää aineistoa siinä määrin, kun on tarpeen Palvelualustan ja muiden sovittujen palveluiden tarjoamiseksi.

Tilaajalla ei ole oikeutta käyttää alustaa laittomaan tai luvattomaan toimintaan, tietojen säilyttämiseen, varmuuskopioimiseen tai keräämiseen. Tilaajalla ei ole oikeutta jälleenmyydä tai levittää Palvelualustaa, sen sisältöä tai sen osaa.

Tilaaja sitoutuu myös olemaan siirtämättä Palvelualustalle tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, ellei Tilaajalla ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Linkitys Palvelualustalle on hyväksytettävä FlexWorkilla kirjallisesti etukäteen. FlexWork varaa itselleen oikeuden evätä suostumuksensa myös sellaiseen linkitykseen, johon se on aiemmin antanut suostumuksen. Tällöin Tilaaja poistaa linkityksen välittömästi FlexWorkin kirjallisesta ilmoituksesta.

Hyväksymällä Käyttöehdot, Tilaaja vahvistaa sitoutuvansa Palvelualustassa hyödynnettävien kolmannen osapuolen tuottamien toiminnallisuuksien kulloinkin voimassa oleviin palveluehtoihin käyttäessään Palvelualustaa. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot sekä sovellettavat kolmansien osapuolten ehdot ovat luettavissa verkkosivulta Palvelualustan yhteydessä.

5 Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
5.1 FlexWorkin oikeudet ja velvollisuudet

FlexWorkilla on oikeus muuttaa ja kehittää Palvelualustaa vapaasti omien käytäntöjensä mukaisesti. FlexWork ei takaa Palvelualustan saatavuutta tai ominaisuuksien muuttumattomuutta. FlexWork vastaa vain ja ainoastaan niistä palveluista, joista on kuvattu näissä Käyttöehdoissa ja jotka on kuvattu Palvelualustaa koskevassa kulloinkin voimassa olevassa palvelukuvauksessa.

Palvelualusta tarjotaan sellaisena kuin se on. FlexWork ei vastaa mistään palvelualustalle tallennetuista tiedosta. Palvelualustaan käytettävyyteen vaikuttavista keskeytyksistä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen Palvelualustan välityksellä tai muulla sähköisellä viestintävälineellä (esimerkiksi sähköpostilla).

FlexWork ei vastaa Palvelualustalla olevien tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta, loukkaamattomuudesta tai aineiston sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista. Palvelualustalla ilmoitetut tiedot saattavat sisältää sisältöä tai tietoa, joka on virheellistä, puutteellista, harhaanjohtavaa, lainvastaista, loukkaavaa tai muutoin haitallista.

FlexWork ei ole Kevytyrittäjän ja Tilaajan välisen toimeksiantosopimuksen osapuoli, eikä vastaa Kevytyrittäjän suorittamasta palvelusta, eikä palvelun suorittamatta jättämisestä Tilaajalle miltään osin.

5.2 Tilaajan oikeudet ja velvollisuudet

Tilaajalla on velvollisuus käyttää Palvelualustaa näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Tilaaja vastaa kaikesta Palvelualustalle mahdollisesti tallentamastaan aineistosta, sekä siitä, ettei sen Palvelualustalle siirtämä tai tallentama aineisto sisällä viruksia tai muita haittaohjelmia.

Tilaaja vastaa Palvelualustan käyttämiseksi vaadittavien yhteyksien ja laitteiden hankinnasta sekä niiden toimivuudesta ja asianmukaisesta suojaamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Tilaaja ei saa toimia tavalla, jonka seurauksena Palvelualusta lakkaa toimimasta, kuormittuu, vahingoittuu tai huononee taikka käytöstä aiheutuu vahinkoa tai haittaa FlexWorkille.

Tilaaja ei myöskään saa vaikuttaa haitallisesti Palvelualustan muihin käyttäjiin tai Palvelualustalla palveluitaan tarjoaviin Kevytyrittäjiin.

Ellei toisin nimenomaisesti sovita Tilaajan ja FlexWorkin välillä, Tilaaja ei ole velvollinen suorittamaan FlexWorkille erillistä maksua Palvelualustan käytöstä.

6 Käyttäjätiliä koskevat ehdot

Tilaajan tulee Palvelualustalle rekisteröitymisen yhteydessä antaa vaaditut tiedot, joiden avulla Palvelualustaa käyttävä Tilaaja voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä asettaa Palvelualustan käyttämiseksi salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus Palvelualustan käyttämiseksi. Selvyyden vuoksi todetaan, että väärien tietojen antaminen on Suomen lain mukaan rikos.

FlexWorkilla on oikeus olla myöntämättä käyttäjätiliä tai poistaa väärillä, virheellisillä tai puutteellisilla rekisteröitymistiedoilla avatut käyttäjätilit.

Käyttäjäkohtainen tunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Tilaaja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelualustan käytöstä ja huolehtii, etteivät kolmannet osapuolet saa käyttäjätunnusta ja salasanaa tietoonsa. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa kolmannen osapuolen tietoon, Tilaajan tulee ilmoittaa tästä viipymättä FlexWorkille. Tilaaja vastaa siitä, että sen antamat tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia sekä vastaa siitä, että ne tarvittaessa päivitetään.

Tilaaja vastaa itse kaikista sille Palvelualustan käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan käyttäjän tietojen muuttumisesta FlexWorkille välittömästi.

7 Henkilötietoja koskevat ehdot

FlexWork käsittelee Palvelualustan käyttäjien henkilötietoja rekisterinpitäjänä. FlexWorkin tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin Palvelualustan tarjoamiseksi Kevytyrittäjille ja Tilaajille.

8 Palvelualustan tarjoamisen keskeyttäminen ja pääsyn epääminen

FlexWorkilla on oikeus koska tahansa keskeyttää Palvelualustan tarjoaminen kokonaan tai osittain päivityksen, huollon, häiriön, asennuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ilman vastuuta Tilaajalle.

FlexWork tarjoaa Palvelualustan Tilaajan käyttöön toistaiseksi. FlexWorkilla on oikeus koska tahansa lopettaa Palvelualustan tarjoaminen välittömin vaikutuksin ilman korvausvelvollisuutta Tilaajalle.

FlexWorkilla on oikeus perua tai evätä Palvelualustan käyttöoikeus ja asiakkuus oman harkintansa mukaan väliaikaisesti tai pysyvästi sellaiselta Tilaajalta, joka ei ole Palvelualustaa käyttäessään noudattanut näitä Käyttöehtoja tai täytä Kevytyrittäjän ja Tilaajan välisen toimeksiantosopimuksen mukaisia maksuvelvoitteita tai muita sovittuja velvoitteita Kevytyrittäjää kohtaan. Lisäksi FlexWork varaa oikeuden ryhtyä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin Käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Lisäksi FlexWorkilla on oikeus luovuttaa Tilaajan henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen pyynnöstä tai mikäli on perusteltu syy epäillä, että Tilaajan julkaisema sisältö tai toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Lisäksi FlexWorkilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, poistaa Palvelualustalta aineisto, liittyen sellaiseen palveluun, jonka tarjoaminen Palvelualustalla on kielletty, tai jonka FlexWork katsoo olevan laiton, sopimaton, virheellinen tai vahingollinen.

9 Salassapitoa ja luottamuksellisuutta koskevat ehdot

Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa materiaalin, aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä (”Luottamuksellinen tieto”), sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin näiden Käyttöehtojen mukaiseen tarkoitukseen.

Osapuolet sitoutuvat olemaan ilmaisematta Luottamuksellista tietoa kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Kaikki Luottamukselliseen tietoon liittyvä materiaali, mukaan lukien kaikenlaiset kopiot, tulee luotettavalla tavalla hävittää tai palauttaa Luottamuksellista tietoa luovuttavalle Sopijapuolelle tämän kirjallisesta pyynnöstä tai viimeistään Käyttöehtojen päättyessä. Mikäli Luottamuksellisen tiedon hävittämistä tai palauttamista pyydetään Käyttöehtojen voimassaoloaikana, ei FlexWork vastaa mistään Luottamuksellisen tiedon hävittämisen tai palauttamisen vaikutuksista, kuten vaikutuksesta Palvelualustan käyttöön.

Käyttöehtoihin perustuvat salassapitovelvoitteet ovat Käyttöehtojen päättymisestä huolimatta voimassa viisi (5) vuotta Luottamuksellisen tiedon luovuttamisen ajankohdasta lukien, ellei pakottava lainsäädäntö aseta pidempää salassapitovelvoitetta.

10 Vastuunrajoitukset

FlexWork ei vastaa Palvelualustan keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta tai virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta tai muista vahingoista.

FlexWork ei vastaa Palvelualustan kaupallisesta hyödynnettävyydestä, soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn käyttötarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta.

FlexWork ei vastaa Tilaajalle Palvelualustan käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. FlexWorkin vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa pakottavan lainsäädännön asettamiin rajoihin.

FlexWork ei vastaa miltään osin Tilaajan ja Kevytyrittäjän väliseen toimeksiantoon liittyvistä vahingoista.

Tilaaja vastaa rajoituksetta kaikesta Palveluehtoja tai lakia rikkomalla FlexWorkille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

11 Sopimuksen muuttaminen

FlexWorkilla yksipuolinen oikeus muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Tilaajalle kirjallisesti (30) vuorokautta etukäteen.

Mikäli Tilaaja ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja, lakkaa Tilaajan oikeus käyttää Palvelualustaa edellä mainitun määräajan päättyessä ja samalla Tilaajan ja FlexWorkin välinen sopimussuhde katsotaan päättyneeksi.

Palvelualustan käyttäminen Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus muuttuneiden Käyttöehtojen hyväksymisestä.

12 Sopimuksen siirtäminen

FlexWorkilla on oikeus siirtää FlexWorkin ja Tilaajan välinen sopimus ja näissä Käyttöehdoissa FlexWorkille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman Tilaajan etukäteistä hyväksyntää.

Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle miltään osin ilman FlexWorkin nimenomaisesti antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta.

13 Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus tulee voimaan, kun Tilaaja on hyväksynyt FlexWorkin Palvelualustan Käyttöehdot ja on voimassa Käyttöehtojen mukaisesti, niin kauan kun Tilaaja käyttää Palvelualustaa.

Tilaajalla on oikeus irtisanoa FlexWorkin Palvelualustan käyttöä koskeva sopimus ja lopettaa FlexWorkin Palvelualustan käytön milloin tahansa ilmoittamalla irtisanomisesta kirjallisesti FlexWorkille.

14 Muut ehdot
14.1 Ylivoimainen este

FlexWork ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jonka seurauksia FlexWork ei kohtuudella ole voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää muun muassa yleisen tietoliikenteen keskeytystä.

FlexWorkin alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös FlexWorkin ylivoimaiseksi esteeksi.

14.2 Alihankkijat

FlexWorkilla on vapaasti oikeus käyttää alihankkijoita Palvelualustan tarjoamiseen.

15 Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia.

Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan Käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluiden avulla ei päästä yhteisymmärrykseen riidanalaista asiaa koskien, ratkaistaan Käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuitenkin, mikäli Tilaaja on kuluttaja, on Tilaajalla aina oikeus saattaa riita myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi, jonka lisäksi tai vaihtoehtoisesti pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, voi Tilaaja olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

fi
Scroll to Top